EBI

Raport za II kwartał 2017 roku APIS SPÓŁKA AKCYJNA

10 sierpnia 2017

Zarząd Emitenta APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Henryk Oziębło, Prezes Zarządu APIS_Raport za […]

czytaj więcej

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

20 czerwca 2017

Zarząd spółki APIS SA z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że uchwałą nr 13 Walne Zgromadzenie postanowiło usunąć z porządku obrad punkt 11 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki […]

czytaj więcej

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2017r.

29 maja 2017

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „APIS” H.Oziębło – D.Oziębło Spółka Jawna, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego […]

czytaj więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku

19 maja 2017

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw. Podstawa prawna: § 4 […]

czytaj więcej

Raport roczny APIS S.A. za rok 2016

19 maja 2017

Zarząd APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Biłgoraju przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 1_APIS_Raport_roczny_za_2016 2_APIS_Opinia_i_Raport_Biegłego_Rewidenta_za_2016 3_APISSA_SF_2016 4_APISSA_SprawozdanieZarzadu 2016 Osoby reprezentujące spółkę: Henryk […]

czytaj więcej

Raport za I kwartał 2017 roku

15 maja 2017

Zarząd Emitenta APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za I kwartał 2017 roku. APIS_Raport_za_I_kw_2017 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę: Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

czytaj więcej

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego emitenta za rok 2016

11 kwietnia 2017

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016 r. i sporządzenia stosownego raportu oraz wydania opinii z badania. Wybrany podmiot to: Biuro Obrachunkowe mgr Teresa Wylegała, wpisany na listę podmiotów […]

czytaj więcej

Otrzymanie upomnienia i zakwalifikowanie do segmentu NC Alert

7 kwietnia 2017

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął informację, iż Uchwałą Nr 264/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 marca 2017 r. w związku z nie przekazaniem przez Emitenta w terminie wynikającym z przepisów wskazanych w Regulaminie alternatywnego systemu obrotu do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za […]

czytaj więcej

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

27 lutego 2017

Zarząd Emitenta informuje, że nastąpiło naruszenie terminu przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku oraz raportu bieżącego dotyczącego harmonogramu raportowania Emitenta w roku 2017. Raporty zostały opublikowane dzisiaj. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości. Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z […]

czytaj więcej

Raport okresowy APIS S.A. za IV kwartał 2016 roku

27 lutego 2017

Zarząd Apis S.A. z siedzibą w Biłgoraja w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016 roku. APISSA Raport za IVQ2016 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: […]

czytaj więcej