Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 r.

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2015-11-16

Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka) z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 r. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. – 14 lutego 2013 r.
– Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – 14 maja 2013 r.
– Raport roczny za 2012 r. – 31 maja 2013 r.
– Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. – 14 sierpnia 2013 r.
– Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.
W związku z faktem, iż na koniec 2012 roku Spółka posiadała oraz obecnie posiada jedynie jedną spółkę zależną – APIS TECH Sp. z o.o. – której wyniki finansowe (a także jej spółek zależnych) do chwili obecnej pozostają nieistotne dla wyników Emitenta, Zarząd Spółki, na podstawie art. 58 Ustawy o Rachunkowości, postanowił o niesporządzaniu skonsolidowanych raportów. Zatem zarówno raport roczny za 2012 rok, jak i raporty kwartalne będą raportami jednostkowymi. Jednocześnie Zarząd APIS S.A. zobowiązuje się, w chwili, gdy wyniki spółki APIS TECH Sp. z o.o. lub jej spółek zależnych staną się istotne dla wyników Emitenta, zostanie opublikowany raport bieżący z harmonogramem publikacji skonsolidowanych raportów okresowych w przyszłości.
Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66