Korekta raportu rocznego 8/2013 – za rok obrotowy 2012

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2013-05-21

Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym publikuje korektę Raportu rocznego (RB 8/2013 z dn. 19.04.2013 r.), wynikającą z omyłkowego nie umieszczenia wybranych danych finansowych Spółki w przeliczeniu na euro oraz Sprawozdania Finansowego, które miało stanowić załącznik do w/w raportu.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w w/w Raporcie na stronie 3 i 7 została nieprecyzyjnie podana informacja o tym, iż „raport zawiera zestawienie wybranych danych finansowych skonsolidowanych narastających, na które wpływ miały wyniki osiągnięte przez spółkę SECONDSTREET Polska Sp. z o.o.”. Zarząd Spółki informuje, iż wybrane dane są danymi jednostkowymi i obejmują okres od 1.01.2012 r. do 30.08.2012 roku, czyli do dnia sprzedaży przez Emitenta 100% udziałów (RB 77/2012), a ponadto są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych, do czego spółka zobowiązała się.
W załączeniu Sprawozdanie finansowe oraz Raport roczny za rok obrotowy 2012 uwzględniający sprostowanie wybranych danych.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pliki:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66