Przyjęcie akcji serii K do depozytu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2014-03-04

Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 04 marca 2014 roku powziął informację o Uchwale Nr 253/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), na mocy której Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć gorszy) każda, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym systemie alternatywnego obrotu, w którym notowane są inne akcje Spółki.
Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, zarejestrowanie akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez Zarząd Giełdy decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania akcji serii K, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66