Wygranie przetargu i podpisanie umowy o wartości 2 mln zł

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2014-03-03

Zarząd APIS SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka wygrała przetarg i podpisała umowę z Gminą Tryńcza w ramach „Konsorcjum Lider”, składającego się z firm APIS SA oraz GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz, na „Podniesienie jakości i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza poprzez doposażenie w środki dydaktyczne i rozbudowę Zespołu Szkół w Tryńczy o obiekt wielofunkcyjny”. Łączna kwota umowy to 2.004.609,91 zł brutto. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 – Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66