ESPI

Lista akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 26 czerwca 2019 roku, posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów APIS S.A.

27 czerwca 2019

Zarząd spółki pod firmą APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” H. Oziębło – D. Oziębło Spółka Jawna Liczba […]

czytaj więcej

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 19.06.2018 r. APIS S.A.

20 czerwca 2018

Zarząd spółki pod firmą APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2018 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” H. Oziębło – D. Oziębło Spółka Jawna Liczba […]

czytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2018 roku APIS Spółka Akcyjna APIS S.A. APIS Spółka Akcyjna

23 maja 2018

Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, zwanej dalej „Spółką”, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Walne Zgromadzenie” Spółki APIS S.A. na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę 13.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. Proponowany porządek […]

czytaj więcej

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2017 r.

20 czerwca 2017

Zarząd APIS S.A., z siedzibą w Biłgoraju, przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu APIS S.A. w dniu 19 czerwca 2017 r. 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” H. Oziębło – D. Oziębło Sp.J. – 102.500.000 akcji uprawniających do 102.500.000 głosów, co stanowiło 67,21% głosów na ZWZA i 52,34% […]

czytaj więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku

19 maja 2017

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw. Podstawa prawna: § 4 […]

czytaj więcej

Raport roczny APIS S.A. za rok 2016

19 maja 2017

Zarząd APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Biłgoraju przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 1_APIS_Raport_roczny_za_2016 2_APIS_Opinia_i_Raport_Biegłego_Rewidenta_za_2016 3_APISSA_SF_2016 4_APISSA_SprawozdanieZarzadu 2016 Osoby reprezentujące spółkę: Henryk […]

czytaj więcej

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

31 października 2016

Zarząd spółki APIS S.A. „Spółka” z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że Akcjonariusz Spółki firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS H.Oziębło – D. Oziębło Sp.J. dokonała w dniu 27 października 2016 sprzedaży 2.000.000 akcji, które stanowią 1,02 % kapitału zakładowego Spółki po kursie 9 groszy. Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 104.500.000 akcji, co stanowiło 53,36 % kapitału […]

czytaj więcej

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

14 października 2016

Zarząd spółki APIS S.A. „Spółka” z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje, że Akcjonariusz Spółki firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS H.Oziębło – D. Oziębło Sp.J. dokonała w dniu 10 października 2016 sprzedaży 798.563 akcji, które stanowią 0,41 % kapitału zakładowego Spółki po kursie 6 groszy. Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 105.298.563 akcji, co stanowiło 53,77% % kapitału […]

czytaj więcej

Informacja o zakupie pakietu akcji od Akcjonariusza – uzupełnienie

12 sierpnia 2016

Zarząd Spółki APIS S.A. _Emitenta_ z siedzibą w Biłgoraju, niniejszym informuje o otrzymaniu uzupełnienia informacji o nabyciu pakietu akcji APIS S.A. od Pani Adrianny Smalskiej. Otrzymane pismo przekazujemy jako załącznik do niniejszego raportu. APIS_Smalska_uzupelnienie Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

czytaj więcej

Informacja o zakupie pakietu akcji od Akcjonariusza

12 sierpnia 2016

Zarząd Spółki APIS S.A. _Emitenta_ niniejszym informuje o otrzymaniu informacji od Państwa Aleksandry i Sebastiana Szumczyków informacji o zmianie stanu posiadania akcji spółki APIS S.A. powyżej 5% ogólnej liczby głosów, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o […]

czytaj więcej

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66