Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje, że Spółka podpisała umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego APIS S.A. za rok 2023 i 2024 z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, działającym pod firmą Magnet Audit Spółka z o.o., siedzibą na ulicy Zawiłej 56, 30-390 Kraków, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4158..

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu