Kontakt dla inwestorów 

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w zakresie relacji inwestorskich jest Prezes Zarządu spółki pan Henryk Oziębło. Dlatego też wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować bezpośrednio na adres biuro@apissa.pl
 

PODMIOT PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ANIMATORA AKCJI APIS SA:

NWAI Dom Maklerski S.A. Ul. Nowy Świat 64 00-357 Warszawa Tel: 22 201 97 93 Strona internetowa: www.nwai.ple-mail: animatorzy@nwai.pl

APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. 3 Maja 47/33, 23-400 Biłgoraj, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.250,00 zł. Spółka notowana na NewConnect – RYNEK AKCJI GPW.

 

Akcjonariat:

Wartość nominalna akcji: 0,05 zł; ilość wszystkich akcji: 195.845.000; akcje serii I - 12.125.000, akcje serii J - 2.070.000, akcje serii K - 4.000.000, akcje serii L - 5.650.000, akcje serii Ł - 6.000.000, akcje serii M - 6.000.000, akcje serii N – 160.000.000).

Akcjonariusz

Ilość akcji

Wartość nominalna

Udział w kapitale i głosów na WZA

P.W. Apis Sp.j.

11.026.073,5 

     551.303,68 PLN

5,63%

Adrix Sp. z o.o.

6.656.031

332.805,55 PLN

3,40%

Adrianna Smalska*

9.360.000

468.000,00 PLN

4,78%

Pozostali

168.798.805,5

3.866.448,45 PLN

86,19%

  *Adrianna Smalska posiada 100% udziałów w Adrix Sp. z o.o.

 

RAPORTY OKRESOWE  - 
Poprzez raporty EBI (Elektroniczna Baza Informacji), której operatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, przekazywane są obowiązki informacyjne emitentów wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, a więc raporty bieżące oraz okresowe spółek, opisujące relacje inwestorskie. 

RAPORTY BIEŻĄCE -   
Poprzez raporty ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji), którego operatorem jest urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przekazywane są obowiązki wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów (obowiązki określone w art. 70 ustawy o ofercie tj. dotyczące ujawnienia stanu posiadania oraz art. 156-160 ustawy o obrocie tj. dotyczące informacji poufnych).

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020